Daugstad BL  Gildeheim   Om Hjemmesidene   Styret    Mønstervedtekter    "Lys & Varme"   Linker


 • Mønstervedtekter for Daugstad Vel.

   Vedtekter for Daugstad Vel, stiftet 12.-nov.1979

  Vedtatt den 12.nov.1979 med senere endringer, under årsmøtet 31.01.02

  § 1 Navn

  Foreningens navn er Daugstad Velforening, forkortet til Daugstad Vel (DV)

  § 2          Formål og virkemidler

  2.1           Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for
  stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet, samarbeide med andre bygdelag og påvirke styresmaktene for områdets interesser.

  Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

  2.2           Foreningen er partipolitisk uavhengig.

  2.3          Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av
  felles interesse.

  2.4     Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og
  samarbeids- organ overfor kommunen og andre offentlige
  instanser.

  2.5     Foreningen skal søke og ivareta natur- og miljøvernhensyn i
  foreningens virkeområde og i den daglige drift.

  § 3 Velforeningens geografiske område.

  3.1                Velforeningens område er slik: Fra Helset til Fagervik

  § 4 Juridisk person.

  4.1          Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig
  og begrenset ansvar for gjeld.

  § 5 Medlemskap

  5.1          Enhver som bor (evt. har eiendom) innen området anses som medlem.
  Foreningens vedtekter og formål er en rettesnor og det er opp til hver enkelt om man vil betale den til enhver tid fastsatte kontingent.
  For å ha stemmerett på årsmøtet må vedkommende oppfylle kriteriene som medlem.

  5.2           Beboere som gjennom en årrekke har vist stor innsats og interesse for stedet og velarbeidet, kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.


  § 6 Kontingent

  6.1          Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales til fastsatt frist.

  § 7 Årsmøte

  7.1          Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes
  innen utgangen av januar måned. Tid og sted bestemmes av styret og
  bekjentgjøres med minst 1 ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen
  den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal
  behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst en
  uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp
  på innkallingen.

  7.2          Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført
  med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og
  stemmegivningen kan ikke skje ved fullmakt.

  7.3           Årsmøtet behandler:

  ·         Årsmelding

  ·         Regnskap

  ·         Innkomne forslag

  ·         Planer for kommende år og budsjett, herunder fastsetter kontingent

  ·         Valg av:
  - Leder (særskilt valg)
  - Fire styremedlemmer
  - To revisorer
  - Valgkomité på to medlemmer
  - Eventuelle prosjekt komiteer.

  7.4           Det velges dirigenter til å lede årsmøtet og en eller to referenter.
  Dirigenten(e) behøver ikke være medlem i foreningen. Årsmøtets
  beslutninger og dissenser som forlanges protokollert - sendes samtlige
  medlemmer.

  7.5          Leder og styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved første valg
  velges to styremedlemmer for ett år, slik at to er på valg hvert år.
  Revisorer velges for ett år. Samtlige kan gjenvelges.

  Ingen kan ha samme styreverv lenger enn 6 år av gangen.

  7.6          Stemmegivning på årsmøtet: Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for
  å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
  Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det
  foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på
  stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må
  stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som skal velges
  ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som
  inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det
  som skal velges, teller ikke og stemmene skal anses som ikke avgitt.

  Alternativ 1: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

  Alternativ 2: Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.

  7.7          Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som
  er stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

  7.8          Revisorene og valgkomiteen rapporterer direkte til årsmøtet.

  § 8 Ekstraordinært årsmøte

  8.1          Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når
  minst 10 medlemmer kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte jfr. §7. Innkallingsfristen er
  minst 7 dager.

  § 9 Medlemsmøter

  9.1          Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres
  minst 3 dager forut. Det skal avholdes minst ett medlemsmøte mellom hvert
  årsmøte.

  § 10 Velforeningens ledelse (styret)

  10.1        Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom
  årsmøtene. Styret konstituerer seg selv.

  10.2         Styret skal:

  ·         Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

  ·         Stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser

  ·         Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med foreningens økonomi

  ·         Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. (F.eks. bør kursansvarlig i velforeningen være styremedlem)

  ·         Etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter

  ·         Representere foreningen utad

  10.3         Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmene
  forlanger det.

  10.4        Alle saker og all korrespondanse skal legges fram på styremøtet. Styrets
  vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenser som forlanges protokollert.

  10.5        Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige
  administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på
  årsmøtet. Alle utbetalinger skal attesteres av leder eller kasserer før utbetaling.

  Regnskapsåret går fra 1/1 - 31/12.

  10.6        Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene, deriblant leder av
  styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
  har fungerende leder dobbeltstemme.


  § 11 Vedtektsendringer

  11.1        Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på
  ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

  §12 Oppløsning. Sammenslutning. Deling.

  12.1        Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir
  oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte
  3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med
  2/3 flertall. Det kan velges at avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det
  ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som
  avviklingsstyre om intet valg foretas.

  12.2        Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det
  formål foreningen arbeider for å fremme ved at formuen fordeles til andre aktive lag i bygda. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

  12.3        Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke
  som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig
  vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelsene
  om vedtektsendring (§ 11). Styret skal i den forbindelse utarbeide en plan for
  sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved
  sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens
  kreditorer.


Vi ønsker kommentarer på disse sidene, på godt og vondt, råd og vink - samt tips om innhold. (Send mail)