Tilbake


Brev til Vestnes Kommune og Statens Vegvesen 23.10.00


Daugstad Skule
Daugstad Ungdomslag
Daugstad Vel
Daugstad Søndagsskule
Barnelaget Solstrålen
Daugstad Bedehus


Vestnes kommune
6390 Vestnes

 

Statens vegvesen 
avd. Møre og Romsdal
Julsundvn. 9
6412  Molde                                                                                      
Daugstad, 23.10.00

 

SØKNAD OM FULLFØRING AV GANG- OG SYKKELVEI SAMT BELYSNING LANGS SAMME VEI PÅ DAUGSTAD.

Vi søker med dette om fullføring av gangvei fra Daugstad skule til Hoem, og fra Skjegstad 
til Helset, samt belysning langs gang- og sykkelveien.

  1. Fullføring av gang- og sykkelvei.

Den aktuelle vei-strekningen er en livsfarlig strekning for gående og syklende. Dette er hovedfartsåren mellom øst og vest, og veien er ikke bygd for dagens trafikkmønster. Det er knapt passasje for møtende vogntog, som utgjør en stor del av trafikken. Dette medfører så

stor fare at vi kan ikke bevege oss trygt langs veien, og langt mindre sende små skolebarn etter veien. Strekningen har også vært belastet  med uttallige alvorlige trafikkulykker. Det at vi ikke har gangvei på hele strekningen medfører også at barna blir isolert fra å treffe venner og jevnaldrende. Barna må ha skyss til alle aktiviteter som  skjer utenfor hjemmet. Skoleskyssen kunne også blitt redusert dersom gangveien hadde blitt fullført.

Det bør også nevnes at en usikret bro nord for Daugstad Bedehus burde vært sikret snarest. Denne ligger i en bakke og barn har syklet av veien der, men det har heldigvis gått bra så langt. 

  1. Belysning langs gang- og sykkelvei.

Den eksisterende gang- og sykkelvei har ingen belysning.  Dette gjør at nytteverdien av den blir sterkt redusert når det er mørkt. I mørketiden har skolebarna i alderen 6-10 år store vansker med å ta seg frem på veien. Når det vinters-tid er glatt i tillegg sier det seg selv hvilken fare dette innebærer. Dette medfører en unødvendig  belastning for småbarn og deres foreldre.  

Vi ønsker å presisere at behovet for en fullstendig og opplyst gang- og sykkelvei tvinger seg frem av sikkerhetsmessige grunner, der liv og helse kan stå på spill. 

Vi ser frem til et snarlig positivt og ansvarsfullt svar. 

Med hilsen

for de impliserte

 

 

Tilbake