Tilbake


Brev til Vestnes Kommune 08.03.01


Daugstad Vel                                                          8. mars 2001
V/ Jørn Inge Løvik
Daugstad
6392 Vikebukt 

Vestnes kommunestyre
v/ Ordfører Roald Fiksdal

  

 

                                        Trafikksikkerhetsplan

 Bygda Daugstad vil med dette komme med følgende uttalelse om trafikksikkerhetsplan som gjelder Daugstad:

 Vi synes det er veldig positivt at Vestnes Kommune står i spissen for en trafikksikkerhetsplan for kommunen, og vi støtter stort sett de fleste punktene i dette høringsutkastet. Men ønsker å påpeke følgende punkter, sortert etter samme måte som deres utkast:

 1)      Næringsliv og Sysselsetting:
a)      Det hadde vært fint med en oversikt over fordelinga av næringslivet i bygdene på samme måte som busettinga. Dette for å få et bedre bilde over trafikkmønsteret mellom busetting og næringsliv, da næringslivet er noe skjevt fordelt mellom øst og vest i kommunen.

2)      Trafikkmønster & Vegstandard:
a)      Vi er helt enig i det som står beskrevet på denne siden, men vil påpeke at selv om det er Tresfjord – Vike som har den største andelen tungtransport, er det denne strekningen som har høyest fartsgrense. Den bør settes ned til 60 km/t, og gangveien bør ferdigstilles. Fartsgrensa ved Daugstad Skole burde settes ned til 50 km/t, spesielt vintertid.
3)      Innspel etter annonsering i lokalpressa, Vike - Daugstad:
a)      Vi ønsker å legge vekt på g/s-veg, på Sætre og på Helset
b)      Daugstad Vel vil prøve å få til en dugnadsinnsats sammen med innbyggerne i Tresfjord, å rydde frem gamleveien mellom Fagervik og Tresfjord. På denne måten ville det, dersom det blir bygd g/s-veg på Sætre og Tresfjord kirke – Syltenausta, bli g/s-forbindelse mellom Skjegstad og Tresfjord med bare to kryssinger av stamveien.

4)      Vestnes Eldreråd:
a)      E136 Helset: Omlegging av vegen eller bygge g/s-veg støtter vi fullt ut.

5)      Skole og Barnehagesektoren:
a)      Vi har fått melding fra noen av våre innbyggere om at skoleskyssen ved enkelte anledninger har vært noe lemfeldig.

6)      Helseetaten:
a)      Vi registrerer at helseetaten ikke har kommentarer mellom Helland og Rauma grense.

7)      Politiet:
a)      Her vil vi bare støtte oss til punkt 06, om for høyt fartsnivå i 70-sonen på Daugstad.
b)      Vi vil også påpeke den dystre statistikken med 7 dødsfall langs E136, Rauma grense – Kjellbotn. Dette er den strekningen det bør satses aller mest på fremover.

8)      Prioriteringer:
a)      Kategori 3: En liten vegstrekning som ser ut til å være glemt på Daugstad, er strekningen Sesselv brua – Gunnar Daugstad. Denne strekningen har et dekke som er i ferd med å gå fullstendig i oppløsning, samtidig som man er avhengig av denne veien i forbindelse med melk- og tømmertransport.
b)      Kategori 4: Veglys E136 Daugstad, Her kan vi opplyse om at veglys planen er ferdig, og at vi har satt i gang et prosjekt som skal prøve å få til en finansiering. Vi går derfor ut fra at prinsippet ”først til mølla” gjelder også her, selv om det ikke er med i prioriteringslista.
c)      Kategori 6: Vestnes kommune bør overfor Statens Vegvesen ta opp behov for gatelys langs E136 ved Daugstad, da dette er en riksveg.
d)      Fotobokser E136- Daugstad, støttes fullt ut.


Med vennlig hilsen

Daugstad Vel

Tilbake