Tilbake


Uttale til Vestnes Kommune, vedrørende Tresfjordbrua - 27.03.01


Daugstad Vel
Daugstad
6392 Vikebukt 

 Vestnes Kommune                       Daugstad 27.03.2001

 6390 Vestnes

 

 Uttale vedr. "Tresfjordbrua"  

Daugstad Vel har på styremøte den 21 mars, behandla reguleringsplana for ei eventuell bru over Tresfjorden mellom Remmem på vestsida og Indre Vike på austsida. Vi vil kome med ein todelt uttale, der første del går på det reint reguleringstekniske, og den andre delen på fordeler og ulemper som vi ser med eit slikt prosjekt, for regionen generelt og bygda vår spesielt.

1: Kommentarar til forslaget til planløysingar.

Daugstad Vel er spesielt opptekne av at kryssløysingar og skilting er slik utforma at dei som framleis vil og skal finne vegen innover langs fjorden, gjer det med minst mogeleg problem. Tungtrafikk og gjennomgangstrafikk som skal strake vegen sørover, er vi svært glade for å kunne sende over brua. Vi er klare over at dette kan vere vanskeleg å kombinere optimalt, men vil oppfordre vegstyresmaktene om å gjere det dei kan for å finne optimale løysingar.

Ei eller anna form for orientering til trafikantane før dei faktisk er i krysset vil kunne vere ei god hjelp. Den kan mellom anna fortelje om kva bedrifter og attraksjonar som faktisk finst rundt fjorden.

Ut frå vårt syn, vil den valgte kryssløysinga på Vikesida, vere ei god løysing for bygda vår sine behov for vegtilknytning for køyrande trafikantar.

Vi vil likevel lansere ein ide når det gjeld gåande og syklande. For dei mjuke trafikantane som kjem frå sør og skal over brua eller til badeplassen, ville det etter vårt syn vore ein stor fordel om det var ein gang/sykkelsti over Vikehaugen, med tilknytning til undergangen ved "Renglå". Det ville korte inn turen vesentleg om du slapp heilt ut til sentrum for å krysse vegen. Det vil truleg også kunne gje mindre parkeringsbehov i samband med badeplassen.

Den kan også gjere heile området meir tilgjengeleg og attraktivt som tur/rekreasjonsområde.

Når det gjeld kryssløysinga på Remmem er vi av den heilt klåre oppfatning at alternativet med T-kryss, der trafikken over brua er gjennomgåande, er ei betre løysing enn rundkjøyring. Vi må tenkje på miljøet og ikkje tvinge all tungtrafikken som skal over fjellet til å stoppe helt opp før den tunge stigninga mot Kjelbotn. Det vil vere dårleg miljøpolitikk. Alternativet må vere eit planfritt kryss.

Når det gjeld uttak av fyllmasse, går vi ut frå at vegutbetringar forbi Våge i Rauma og over Gjermundnesåsen, blir vurdert som samfunnsmessig svært aktuelle kombinasjonar 

2: Fordeler og evt. ulemper for etablerte strukturar i området.

Ein reguleringsplan er kanskje ikkje rette tidspunktet for å kome med meir "politiske " vurderingar, men vi vil likevel kome med nokre synspunkt på korleis vi ser på kva konsekvensar prosjektet vil få for bygdene våre.

For Daugstadbygda er det spesielt  4.- fire positive element vi vil trekkje fram.

1: Vi blir kvitt støyande, forureinande og farleg tungtrafikk og gjennomgangstrafikk.

2: Kortare veg til kommunesenteret og fylkeshovudstaden gjev oss heilt andre mogelegheiter for ny vekst og auke i folketal og investeringar, både på Daugstad og Vike.

3: Vi slepp trusselen om ein ny moderne veg rundt fjorden. Ein veg utan avkjøyrsler, men med oppsamlingsvegar på begge sider, bygd i sterkt skrånande tereng, vil etter vårt syn verte ein katastrofe for næringsgrunnlag og busetnad på begge sider av fjorden.

4: Vegstatusen i dag gjer det nesten umogeleg med ny verksemd mellom riksvegen og strandlina, vegsstyresmaktene nektar konsekvent alle nye tiltak innkjøyring på riksvegen. Dette vil truleg bli langt lettare ved ei forventa nedgradering av vegstatusen rundt fjorden. 

Lat oss heller bruke kreftene på å utnytte den naturperla Tresfjorden er, i staden for å vere vertskap for ein støyande og forureinande trafikkmaskin.

Av andre ting vi vil nemne, er konsekvensane ei eventuell ny bru vil få for strukturar og reisemønster internt i kommunen. Vi meiner mellom anna at alle investeringar og omleggjingar i skulesektoren, må vente til skjebna til brua er fastlagt. Ei snarleg bru vil føre til total  omleggjing av måten å tenkje struktur på, og kanskje føre til store innsparingar i investeringsbehov og også lokalisering.

På austsida av Tresfjorden og langt inn i Rauma kommune, vil tilgangen til doktor,  ambulanse og politi, få ei heilt anna meining. Det er i kritiske situasjonar, der du treng slik hjelp, du verkeleg får kjenne kor lang "omvegen" er rundt Tresfjorden.

Vi er og urolege for framtida til den vidaregåande skulen på Gjermundnes. Den må så snart som råd bli meir sentral, dersom den skal vere eit alternativ for elevar frå Hellandsida. Det vil bli eit merkbart tap, både for kommunen og regionen om den skulle bli lagt ned.

Folket på Daugstad er stort sett svært positive til "Tresfjordbrua" , det einaste det kan vere delte meininga om er kor høg pris kommunen skal betale for at prosjektet skal bli realisert. Med andre ord finansieringa. Dette er like mykje eit prosjekt for mange av nabokommunane våre, og dei burde vere med på å betale inn aksjekapital, for å sikre fortgang i utbygginga. Men er det ikkje anna råd, er vi villige til å strekkje oss langt.

Til slutt vil vi ynskje alle som arbeider med prosjektet på ulike nivå, lykke til med det vidare arbeidet.

 Det aller viktigaste  no er at vi får ei snarleg avklaring om dette blir noko av og når.

 

Med venleg helsing

Daugstad Vel 

Arne Andreassen( sekretær)                                                       Jørn Inge Løvik (leiar)

Tilbake