Tilbake


   Gangvei på Helset
(og evt. Turvei Skjegstad-Krogset (Skogsbilvei))

Avsluttet 24.10.15: SVV har laget en veldig fin gangvei mellom Helset og Krogset, og grunneierene har laget en flott skogsbilvei mellom Villa og Helset. Noen grunneiere på Helset var sterkt imot at vi skulle ruste opp gamleveien der ute, så en tettere tilknytning Daugstad-Helset er avsluttet fra DB sin side.

Status 17.11.11: Rapport fra NTNU sine utgravinger foreligger nå. Slik vi har skjønt det, har de funnet spor tilbake til år 170 f.kr. og frem til år 660e.kr. Altså snakker vi her om spor fra jernalderen.
Les rapport her (10 mb), og tidsberegning her.

Status 20.10.10: I dag kom det brev fra Riksantikvaren med melding om at området for gangvei på Helset er klargjort for anleggsvirksomhet, men de påpeker at det er gjort funn og at man ikke kan gjøre anleggsarbeid utenfor regulert område. Les brevet her.

Status 29.09.10: Seksjon for arkeologi og kulturhistorie fra NTNU er nå ferdig med undersøkelsene av området der gangveien vil komme. De kunne egentlig tenke seg å grave ut større del av området også, for de gjorde noen interressante funn om tidlig bosetning - bronse-/jernalder. Men området for gangveien vil nå bli åpnet for bygging fra NTNU/Riksantikvaren sin side. Da er det Vegvesenet som må godkjenne planenene.

Status 08.09.10: DB har hatt samtale med Statens Vegvesen for å finne ut hvilket underlag de trenger for å la oss begynne å lage denne sårt etterlengtede gangvei-stubben. og det er ikke småtterier.... Først og fremst må det hele "kikres opp" for å lage en linjeplan - med skjeringer. Deretter geoteknikere sjekke hvilken grunn som er der, før de kan bestemme hvilken kvalitet det skal være på massene i gangveien. De må også sjekke ut om det er fare for utglidning i evt. skjeringer. Så skal det lages plan for stikkrenner og vannmengder. Dersom Statens Vegvesen godkjenner disse planene, så skal arbeidet antagelig byggemeldes kommunen, med full beskrivelse av ansvarlige, godkjenninger som foreligger for å gjøre arbeidet osv, osv... Her snakker vi altså om en gangvei-stubb på 235 meter!!!

Status 01.09.10: Endelig litt positiv informasjon i denne saken. Riksantikvaren har etter klage fra Vestnes kommune og påtrykk fra DB, vedtatt å ta hele kostnaden med de antikvariske utgravingene selv. Onsdag 15.sept. vil de komme og gjørde ferdig utgravingsarbeidene som gjenstår før de kan slippe dette prosjektet videre.

Status 13.08.09: Grunnet arkeologiske "funn", går det veldig sakte med dette prosjektet. Som omtalt tidligere, krever Riksantikvaren at det skal ytterligere utgravinger til, og prosjektet må dekke kostnadene med dette. Det er her snakk om rundt 150.000 kroner. Vestnes kommune har tidligere søkt om å slippe disse kostnadene, men fått avslag fordi det "ikke er urimelige kostnader i forhold til totalkostnaden". Eiksantikvaren har da ikke fått med seg at dette prosjektet gjelder bare de 235 meterene mellom Steinar Helset og Odd Inge Vikås. Da blir de arkeoligiske kostnadene "urimelige". Vestnes kommune v/Jan Rune Jacobsen har nå sendt et nytt brev til Riksantikvaren med søknad om å slippe disse kostnadene. Les brevet her.

Status 29.05.08: Kveldens kommunestyre godkjente reguleringsplanen for gangvei på Helset. Det som står igjen nå er at arkeologene gjør seg helt ferdig med utgravingene og undersøkelsene før man kan sette spaden i jorden. Her er en link til reguleringsplanen (pdf) som ble fremlagt og godkjent i kommunestyret.
    Dessverre er ikke svingen hos Øystein og Grethe Helset med i denne reguleringsplanen, så den får vi sørge for å ta med i neste runde.
    Grunnen til at denne svingen ikke er med, er at hele prosjektet startet med at grunneierne mellom innkjørselene der den kvite muren står (Steinar og Odd Inge), ønsket å lage en gangvei på egenhånd der. Men for at vegvesenet kunne gå med på det, måtte Vestnes kommune ta på seg å regulere dette som en påknytning/forlengelse av eksisterende gangvei. De valgte da gamleveien på Krogset, og dermed ble den gjeldende reguleringen - fra innkjørselen til Steinar og til Krogset. DV og andre påpekte dette til kommunen at man burde forlenge reguleringen lenger sørover, og man trodde at det ble gjort. Men det var det altså ikke.

Status 28.05.08: Grunneierne fra Skjegstad til Helset er nå godt igang med å lage skogsbilvei. Her er et bilde:

Status 12.05.08: Etter flere runder med de arkeologiske instansene, har denne reguleringssaken endelig kommet gjennom en godkjenning i planutvalget, og skal opp til endelig gpdkjenning i kommunestyret 29. mai.

Status 23.08.07: Bygdebladet kan nå melde at de som har utført arkeologiske utgavinger har funnet et gammelt ildsted der gangveien er tenkt plassert, og at kommunen dermed må søke om dispensasjon til graving før dette prosjektet evt. kan godkjennes.

Status 15.06.07: DV etterlyste en fremdriftsrapport fra kommunen på reguleringsplanen for gangveien, og fikk nå tilbakemelding om at de venter på en rapport etter de arkeologiske utgravingene.

Status 10.12.06: DV har nå endelig fått brev fra kommunen med melding om at de nå setter igang med regulering av gangvei mellom Krogset og Helset. Dermed kan det bli mulig for grunneierene å sette igang med gravearbeid til våren. Du kan lese meldinger her - side1 og side 2

Status 28.06.06: DV skrev brev til administrasjonssjefen i kommunen for å spørre hvorfor det tar så lang tid å regulere gangveien på Helset, når det foreligger så sterke signaler fra grunneierene om egeninnsats. Les brevet her

Status 04.06.06: Det har vært rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan, og der hadde kommunen greid å flytte denne strekningen nedover på prioriteringslisten. DV tok opp dette med Jan Rune Jacobsen, og fikk da til svar at vi ikke hadde alliert oss med politikerne som sitter i utvalget som behandlet denne planen, og måtte da bare regne med å bli skyvet nedover på listene.... ER DET VIRKELIG MULIG??? Her sitter vi med et prosjekt der grunneierene står klar med gravemaskiner og annet utstyr til å sette i gang med å lage den første lille gangveibiten. Det eneste kommunen skulle bidra med er å tegne inn dette på kartet og sende det til de forskjellige høringsinstansene! 

Status 02.10.05: Det har vært litt misforstålser mellom DV og Vestnes Kommune om rekkefølgen på ting som skal gjøres, men nå har i hvertfall DV spurt alle berørte grunneiere mellom Helset og Krogseth om de er villige til å gi gratis grunn til Vegvesenet. Alle sammen uttrykte seg positivt til prosjektet, så nå er det opp til Vestnes Kommune å gjøre ferdig planen, og trykke saken gjennom alle instanser som skal uttale seg.

Status 03.07.05: Statens Vegvesen har varsla Vestnes kommune at det langs E136 på Helset kan bygges en 200-300 meter lang gang/sykkelvei som ei foreløpig løsning. Vegvesenet mener at dette forutsetter at det utarbeides en reguleringsplan for ei større strekning med tilknytning til eksisterende løsninger for myke trafikanter (les gamleveien på Vike).

Status 03.06.05: Referatet fra synfaringa kan du lese ved å trykke her

Status 31.05.05: Det var i dag synfaring på Helset der Jan Rune Jacobsen og en saksbehandler fra Statens Vegvesen deltok. Statens Vegvesen kunne selvfølgelig ikke love noen bidrag i dag, og det er også tvilsomt at gangvei på denne strekningen vil komme inn på vegvesenets planer de neste 15-20 åra. Men de har ikke noe imot at kommunale eller private aktører lager veien på egen hånd, såframt kommunen lager en plan, og arbeidet er gjort i henhold til denne. Jan Rune var positv til at vi sammen kan greie å få til noe, og vegvesenet kunne til og med godta en midlertidig løsning med større vertikale distanser i forhold til hovedveien enn normalt. Alt i alt var dette en positiv dag for dette prosjektet, og det ikke minst takket være veldig positive grunneiere.

Status 15.05.05: DV har endelig fått forslag til dato til synfaring fra Vestnes kommune og Statens Vegvesen - 31.mai. Vi får håpe det kommer noe ut av dette.

Status 05.03.05: Vestnes kommune fikk nå svar på sin henvendelse til Statens Vegvesen om gangvei på Helset. De presiserer at gangvei på Helset ikke er inne i noen plan, og er også langt ut i prioriteringen hos Vestnes kommune. Men de åpner samtidig for at prosjektet kan rykke lenger frem i køen dersom kommunen selv gjennomfører en plan for dette. Les hele brevet her.

Status 22.01.05: Vestnes Kommune har nå sendt en skriftlig henvendelse om et møte med Statens Vegvesen om gangvei på Helset. Du kan lese brevet her.

Status 13.01.05: De siste to årene, har det ikke vært noen dialog mellom partene som beskrevet under. Ikke på grunn av uvilje, men heller av mangel på prioritering av tid. Prosjektet i sin helhet, var kanskje også for mye på en gang....? I allefall så har DV nå prøvd å tenke alternativt, og nå kommet frem til at man skal prøve å få til et sleiselag med å lage gangvei på Helset - mellom oppkjørslene til Odd Inge Vikås og Steinar Helseth. Denne biten - forbi den hvite muren - er nok den aller verste delen av europaveien i hele kommunen. Dette, samtidig som at det er forholdsvis enkelt å lage gangvei der - etter at fjøsen til Steinar er revet, gjør at man har tro på å få med seg Vegvesenet og kommunen på et spleiselag. Om man får til denne lille biten med gangvei, åpner det for muligheter til å knytte seg på med gamleveien både utover og innover slik at man igjen kan gå eller sykle trygt mellom Daugstad og Vikebukt.
     DV har bedt Vestnes kommune om å sitte i førerstolen for dette prosjektet med å ta kontakt med Vegvesenet, og arrangere en synfaring og et møte mellom grunneierene og de aktuelle partene.

Gamleveien mellom Skjegstad og HelsetStatus 08.08.02: DV har fått tilbakemelding fra en av grunneierene som ble omtalt i siste nummer av "Lys & Varme", Arvid Helset, der han mener seg uthengt på en urettferdig måte. Han sier at han ikke er negativ til dette prosjektet, men ønsker en annen trasê enn det som DV hadde foreslått. Vi vil nå prøve å få til møter med disse grunneierene for å se om vi finner en løsning. Problemet med trasê valg er at vi er helt avhengig av økonomisk støtte, og de vi ar muligheter med å få støtte fra stiller krav om at veien blir plassert mest mulig slik som gamleveien var.


05.07.02:  "Sakset fra Lys & Varme"

Turvei Skjegstad/Krogset: Vi var kommet godt i gang med planleggingen av dette prosjektet, og behøvde så en avtale med grunneierene for å komme oss videre med å søke om midler og starte opp arbeidet med vegen. Da fikk vi negativ tilbakemelding fra to av grunneierene, og da står vi egentlig fastlåst. Men vi vil i nærmeste fremtid invitere til et møte igjen for alle berørte parter, for å se om det er mulig å få til en løsning.

22.04.02:
Geir har i løpet av vinteren, hatt mye kontakt med Statens Vegvesen og Vestnes Kommune om eierforholdene til gamleveien mellom Skjegstad og Krogset, og vil også fremover jobbe med dette temaet. Styringsgruppa har hatt møte, og det vil i disse dager bli sendt ut et skriv til grunneierene med forslag til trasee og avtale. 

19.11.01:
Den 13.nov. fikk vi besøk av landbruksmyndighetene i kommunen og representanter fra fylkesmannen. Motivet for besøket var en synfaring langs traseen, og for å sette seg inn i saken. Begge instansene var positive til utspillet vårt om en sånn vei, og ønsket oss lykke til i det videre arbeidet.

16.09.01:
Vi var heldig med været under vår synfaring av gamleveien, og det var en fin stemning. Fra Skjegstad og utover til Rørhus-garden, er det en ganske enkel sak å ruste opp igjen veien. Derfra og til og med jordet til Steinar Helset må det lages ny vei, unntatt gjennom tunet til Øystein. Det betyr at det er der de største kostnadene og inngripen i landbruket kommer.
     Øystein Helset, Nils Skjegstad og Geir Sætre ble valgt til å gjøre papirarbeidet fremover. Dvs. ordne kart og legge inn traseen, gjøre et kostnads overslag, komme med forslag til avtale mellom grunneierne og f.eks. Daugstad Vel, og kalle inn til nytt møte for deretter å søke om midler til opprustningen.

12.09.01:
Etter innspill fra Nils Skjegstad og Øystein Helset, har Daugstad Vel invitert grunneierne fra Skjegstad til Krogset til en synfaring langs gamleveien for å se på om det kan være mulig å restaurere denne med tanke på å få til en tur/gangvei. Dette har ønsker vi å få til for at bygdefolket langs denne strekningen også skal ha en mulighet til å bevege seg uten bil til andre bygdefolk, og for å prøve å bygge opp et bedre samhold i vår langstrakte bygd.

Synfaringen blir på søndag 16. september kl.14:00, fra Skjegstad. Alle interesserte er hjertelig velkomne.